برگزیدگان

 

اسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مینا خان حسینی پزشکی اول
2 خانم مهشید مکاریان پزشکی دوم
3 آقای میثم نظری پزشکی سوم

 

 اسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم نیلوفر احمدیان شیاده پزشکی اول
2 خانم فاطمه مهدی پور پزشکی دوم
3 خانم حدیثه خانی پزشکی سوم

 

 اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم فهیمه جمالی مامایی اول
2 آقای سعید خزایی جلیل اتاق عمل دوم
3 خانم فروز صیدی پزشکی سوم

  

اسامی نفرات برتر حیطه هنر در آموزش پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مژگان طالب بیدختی پزشکی اول
2 خانم آزاده مهبد پزشکی دوم
3 خانم زهرا سادات رباطی پزشکی سوم