آموزش مجازی

معرفی واحد آموزش مجازی

آموزش مجازی یکی از انواع آموزش از راه دور است که در آن فراگیر نیاز به حضور فیزیکی در محل ارائه آموزش ندارد . یادگیری الکترونیکی به تقویت فرآیند یاددهی یادگیری و کسب دانش و مهارت با استفاده از فناوریهای بر خط ، همراه یا غیر همراه شامل صفحات هایپرتکست ، محتواهای غیر تعاملی تا محتواهای تعاملی اشاره دارد . برخی از مزایای آموزش مجازی امکان ارائه دروس در محیط چند رسانه ای ، رفع محدودیت های زمانی و مکانی برای آموزش فراگیران ، امکان ارائه بازخورد سریع به فراگیران است .

?شیوه نامه آموزش الکترونیکی - مجازی