آموزش بالینی

آموزش بالینی از الزامات توانمندی

از آن جایی که رسالت دانشگاههای علوم پزشکی تربیت دانش آموختگانی می باشد که علاو بر داشتن دانش و نگرش کافی با فراگیری مهارت هم سو با نهادینه شدن اخلاق و رفتار حرفه ای با نگرش صحیح می باشد. در واقع آموزش بالینی صحیح منطبق با استانداردهای آموزشی بالینی صحیح از اصول این آموزش می باشد لذا مرکز مطالعات این دانشگاه امیداوراست با تشکیل کمیته آموزش بالینی در راستای تحقق آموزش بالینی منطبق با استانداردها گام های موثر بردارد.