اعضای دفتر

 

- ربابه زروج حسینی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول دفتر استعدادهای درخشان

 

 

- مریم یوسفی

کارشناس حقوق

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان