مدیریت دفتر

 

دکتر رضا مسکنی

دکتری Ph.D فیزیک پزشکی

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی: 

تلفن: 32395054-023   نمابر: 32394800-023