حیطه ها، موضوع و منابع

 

 حیطه استدلال بالینی با موضوع * ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، زنان، جراحی)*

 شیوه نامه                         منابع                    راهنمای آزمون 

 شیوه نامه آزمون گروهی  مرحله اول با عنوان: گام به گام تا تشخیص بیماری سلیاک

 

حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع * سلول درمانی *

 شیوه نامه                      منابع                       راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: طراحی و تولید یک نوع سلول T مهندسی شده هوشمند برای درمان سرطان 

 

حیطه آموزش پزشکی با موضوع * ارزشیابی استاد و دانشجو *

 شیوه نامه                     منابع                        راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: طراحی نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

 

 حیطه مدیریت نظام سلامت با موضوع * 

 شیوه نامه                   منابع                        راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: جیره بندی خدمات مراقبت های بیمارستانی

 

 حیطه فلسفه پزشکی با موضوع * چیستی پزشکی * 

 شیوه نامه                    منابع                      راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: تحلیل فلسفی پزشکی مبتنی بر شواهد

 

 حیطه نوآوری تا کارآفرینی با موضوع *کارآفرینی دربستر دانشگاههای هزاره سوم* 

 شیوه نامه                     منابع                    راهنمای آزمون 

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: کارآفرینی در ماموریت های ویژه آمایشی