اساتید مشاور

AWT IMAGE استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر آنه محمد یاپنگ غراوی

 

AWT IMAGE استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی

سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه

 

AWT IMAGE استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر مسلم جعفری ثانی

 

AWT IMAGE استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر عبداله برخورداری