برگزیدگان

 

نفرات برتر دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مرحله درون دانشگاهی
اسامی نفرات برتر حیطه علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم فاطمه مهدی پور بالاگفشه پزشکی اول
2 خانم آسیه زمانی مامایی دوم
3 خانم افسانه ممتاز پزشکی سوم


 

اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت در نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم افسانه دلخوش بهداشت عمومی اول
2 خانم مینا کلته بهداشت عمومی دوم
3 خانم شهین شجاع نیا بهداشت عمومی سوم