برگزیدگان

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه مدیریت نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 خانم فاطمه قابل پزشکی
2 آقای مجتبی نصیری پزشکی
3 خانم سحر ملاشهری بهداشت عمومی
4 آقای محمود مصطفوی اتاق عمل
5 خانم مهدیه قادری پرستاری

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 خانم نگار غلامپور پزشکی
2 خانم نوشین بزازان پزشکی
3 خانم زهرا اطهری پزشکی
4 آقای احمد محمودی پزشکی
5 آقای مهدی یوسفی پزشکی

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه آموزش پزشکی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 آقای محمد کلانتری پزشکی
2 آقای یوسف محمدیان پزشکی
3 آقای سجاد حسینی امیرآبادی پزشکی

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه فلسفه پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 خانم مهشید مکاریان پزشکی
2 خانم زهرا تدین پزشکی

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه استدلال بالینی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 خانم مینا خان حسینی پزشکی