مدیریت مرکز

 

ربابه زروج حسینی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پست الکترونیکی: R_zhosseini@yahoo.com

تلفن: 32393961-023   نمابر: 32394800-023