حیطه ها، موضوع و منابع

 

 حیطه استدلال بالینی با موضوع * ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، زنان، جراحی)*

 شیوه نامه                         منابع                    راهنمای آزمون 

 شیوه نامه آزمون گروهی  مرحله اول با عنوان: 

 

حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع * پزشکی شخصی شده *

 شیوه نامه                      منابع                       راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: 

 

حیطه آموزش پزشکی با موضوع * آموزش مبتنی بر توانمندی با تاکید بر پاسخگویی اجتماعی *

 شیوه نامه                     منابع                         راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: 

 

 حیطه مدیریت نظام سلامت با موضوع * مدیریت تغییر: تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی*

 شیوه نامه                   منابع  (کتابچه بسته های تحول)                      راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: 

 

 حیطه health and medical Humanities با موضوع * همدلی * 

 شیوه نامه                    منابع                      راهنمای آزمون

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان:

 

 حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم با موضوع *کسب و کار دانش بنیان* 

 شیوه نامه                     منابع                    راهنمای آزمون 

 شیوه نامه آزمون گروهی مرحله اول با عنوان: