آموزش پاسخگو

معرفی واحد آموزش پاسخگو

واحد آموزش پاسخگو، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود قبل از ارسال بسته های تحول آغاز به کار نموده و سپس در مجاورت بسته های تحول و هماهنگ با کمیته مربوطه به انجام فعالیت پرداخته است، این کمیته در جهت مسئولیت، هدایت، نظارت و حمایت از برنامه های آموزش پاسخگو را فعالیت می نماید و با استفاده از آئین نامه های وزارت بهداشت و همکاری همه واحدهای دانشگاه، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش پاسخگو به دنبال می کند تا بتواند دانش آموختگان توانمند برای ارائه خدمات به نظام سلامت کشور تحویل دهد.