حیطه ها، موضوع و منابع

 

AWT IMAGEاستدلال بالینی

 شیوه نامه انفرادی           شیوه نامه گروهی

       

AWT IMAGEتفکر علمی در علوم پایه

 شیوه نامه انفرادی       شیوه نامه گروهی

              

AWT IMAGEمدیریت نظام سلامت 

 شیوه نامه انفرادی    شیوه نامه گروهی

                        

AWT IMAGEفلسفه پزشکی

 شیوه نامه انفرادی        شیوه نامه گروهی

             

AWT IMAGEآموزش پزشکی 

 شیوه نامه انفرادی     شیوه نامه گروهی