برنامه کلاس ها

برنامه کلاس های حیطه مطالعات میان رشته ای نظام سلامت

لینک اسکای روم  https://www.skyroom.online/ch/shmu/inter-disciplinary-studies

16 فروردین  دوشنبه   ساعت 20          دکتر بهزاد کیانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18 فروردین    چهارشنبه  ساعت 20      دکتر بهزاد کیانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

20 فرودین     جمعه  ساعت 20           دکتر بهزاد کیانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

برنامه کلاس های حیطه تفکر علمی در علوم پایه

لینک اسکای روم  https://www.skyroom.online/ch/shmu/basic-medical-sciences

 

برنامه کلاس های حیطه استدلال بالینی

لینک اسکای روم https://www.skyroom.online/ch/shmu/clinical-reasoning

 

برنامه کلاس های حیطه آموزش پزشکی

لینک اسکای روم  https://www.skyroom.online/ch/shmu/medical-education

 

برنامه کلاس های حیطه مدیریت نظام سلامت

لینک اسکای روم  https://www.skyroom.online/ch/shmu/management-health-system

 

برنامه کلاس های حیطه کارآفرینی

لینک اسکای روم   https://www.skyroom.online/ch/shmu/entrepreneurship