نمونه سوالات المپیاد

 

AWT IMAGEدانلود کتاب استدلال بالینی

 

AWT IMAGEیازدهمین دوره المپیاد عملی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

حیطه آموزش پزشکی

حیطه مدیریت نظام سلامت

حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

حیطه استدلال بالینی 

حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت  

 

AWT IMAGEدهمین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

حیطه آموزش پزشکی

حیطه مدیریت نظام سلامت

حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

حیطه فلسفه پزشکی

 

AWT IMAGEنهمین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

حیطه آموزش پزشکی

حیطه مدیریت نظام سلامت1     حیطه مدیریت نظام سلامت 2

حیطه فلسفه پزشکی

 

AWT IMAGEهشتمین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

حیطه مدیریت نظام سلامت

حیطه فلسفه پزشکی

 

AWT IMAGEهفتمین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

حیطه مدیریت نظام سلامت

حیطه فلسفه پزشکی

 

AWT IMAGEششمین دوره المپیاد عملی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

AWT IMAGEپنجمین دوره المپیاد عملی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

AWT IMAGEچهارمین دوره المپیاد عملی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

AWT IMAGEسومین دوره المپیاد عملی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

AWT IMAGEدومین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی

 

AWT IMAGEاولین دوره المپیاد عملی

حیطه استدلال بالینی