حیطه ها، موضوع و منابع ش

AWT IMAGEحیطه استدلال بالینی

موضوع حیطه: بیماری ها و حوادث عروق مغزی 

 

E منابع کمک آموزشی مورد استفاده در حیطه استدلال بالینی

estedlal balini

 شیوه نامه 

 

 

AWT IMAGE حیطه آموزش پزشکی

موضوع حیطه: فناوریهای پیشرفته و هوشمند در آموزش

Artificial intelligence in medical education

Artificial Intelligence in Education: A Review

 Intedrating Educational Technology into Teaching: Transforming Learning Across Disciplines

A Practical Guide for Medical Teachers

Healthcore Simulation Education

Virtual and Augmented Reality in Education

ادغام فناوری های یادگیری در کوریکولوم های علوم پزشکی

 شیوه نامه 

 

 

AWT IMAGE حیطه همگرایی علوم پایه

موضوع حیطه: اترواسکلروزیس

 

 

 شیوه نامه 

 

AWT IMAGE حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه

 

موضوع حیطه: سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی

 

 

 

 شیوه نامه 

 

 

AWT IMAGE حیطه مدیریت نظام سلامت

موضوع حیطه: پیشگیری و سلامت خانواده

 

E منابع کمک آموزشی مورد استفاده در حیطه مدیریت نظام سلامت

 

 شیوه نامه 

 

 

AWT IMAGE حیطه هنر و سلامت

موضوع حیطه: خودمراقبتی

 

E منابع کمک آموزشی مورد استفاده در حیطه هنر و سلامت

 

 شیوه نامه