استعدادهای درخشان

معرفی مرکز

بدون تردید آینده هر کشوری به شرط تداوم تلاش ها و شکوفاتر کردن استعداد های جوانان مبتکر و خلاق تضمین می شود. در این راستا، در چارچوب سیاست های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر هدایت استعداد های درخشان  برای شناسایی جذب و پرورش استعداد های درخشان و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و هدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم فعالیت می نماید تا مسیر ارتقاء این عزیزان را به سوی دانشمندان و نخبگان آینده عرصه سلامت تسهیل نماید.