آیین نامه ها و دستورالعملها

شرکت دانشجویان تعهدی استعداد درخشان در آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1401/11/18

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1401/07/16 

لغو شرط داشتن 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری 1401/06/09

دستورالعمل اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی  1400/9/24

شرایط اجازه شرکت دارندگان مدال نقره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در آزمون پذیرش دستیاری قبل از فراغت از تحصیل 1400/8/3

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان     99/07/08

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر     99/07/08

آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان     99/07/08

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان

تحصیل هم زمان دوره MBA

تحصیل هم زمان دوره Mph و یا کارشناسی ارشد مجازی (رشته آموزش پزشکی یا آموزش الکترونیک) 17-3-96

اصلاحیه شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 11-12-95

اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام) 07-09-95

عدم احتساب نمره پایان نامه جهت تأیین 10% متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 26-05-95

جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-2-2 ماده 2 آیین نامه« تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی  20-11-94

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان