آیین نامه ها و دستورالعملها

 توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان     99/07/08

 

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر     99/07/08

 آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان     99/07/08

 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان

 تحصیل هم زمان دوره MBA

 تحصیل هم زمان دوره Mph و یا کارشناسی ارشد مجازی (رشته آموزش پزشکی یا آموزش الکترونیک) 17-3-96

 اصلاحیه شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 11-12-95

اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام) 07-09-95

عدم احتساب نمره پایان نامه جهت تأیین 10% متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 26-05-95

جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-2-2 ماده 2 آیین نامه« تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

 آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی  20-11-94

 دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان