معرفی، اهداف و فعالیت ها

معرفی

استقرار دبیرخانه تحول در مرکز مطالعات به علت هم سویی استانداردها و شاخص های بسته های تحول با فعالیت های مرکز از نظر معاونت آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و تایید هیات رئیسه دانشگاه الزامی می باشد، که تحقق اهداف تحول بسته های نظام های آموزشی عالی سلامت می باشد. که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای  این برنامه به عهده دارد لذا نقش حوزه معاونت آموزشی دانشگاهها و مرکز مطالعات و آموزش پزشکی نقش پررنگ  و اثر گذار خواهد بود.

 

اهداف:

 • ارتقا کیفیت آموزش در تامین و تربیت منابع انسانی کارآمد جهت فعالیت در نظام سلامت
 • ارتقا کیفیت آموزش با نهادینه سازی اخلاق و دانش و مهارت و نگرش در دانش آموختگان دانشگاه

 

اهداف اختصاصی:

 • تشویق و ترغیب مسئولین آموزشی دانشکاه در انجام فعالیت های مرتبط با بسته
 • ارتقا آشنایی مسئولین و اعضا هیات علمی با بسته های تحول نظام آموزشی
 • ارتقا فعالیت های مرتبط با هر بسته با فعالیت های آموزشی
 • ارتقاء فعالیت های اعضای هیأت علمی و دانشجویان در راستای تحقق اهداف بسته ها هم سو با فعالیت های آموزشی
 • ارتقاء فعالیت های یاددهی یادگیری منطبق با بسته های تحول نظام آموزشی

 

وظایف:

 • تشکیل کمیته اصلی طبق دستورالعمل
 • تهیه مسئولین کارگروهها
 • تنظیم جلسات و صورتجلسات
 • شرکت در جلسات
 •  پاسخگویی به کمیته های دانشگاهی
 • پاسخگویی به مکاتبات کلان منطقه
 • پاسخگویی به وزارت متبوع
 • هماهنگی درون بخشی
 • هماهنگی جلسات کلان منطقه
 • اجرا و پیگیری مصوبات جلسات و جمع آوری مستندات
 • شرکت در کارگاهها و وبینارها
 • مشارکت در برنامه ریزی کارگروه واسپاری شده
 • اطلاع رسانی به مسئولین کارگروه کلان منطقه یک
 • مشارکت در فعالیت کارگروه های ده گانه
 • هدایت و نظارت در انجام فعالیت کارگروه های ده گانه
 • اجرای شاخص های کارگروه های ده گانه
 • نظارت و مشارکت در اجرای شاخص های کارگروه های ده گانه

شمول:

مدیر تحول دانشگاه، اعضاء و مسئولین دبیرخانه تحول و مسئولین بسته ها و اعضاء کارگروه بسته های تحول را در بر می گیرد.

 

بهره وری از نتایج:

در رفع مشکلات و چالش های آموزشی و استفاده از راهکارها درجهت ارتقاء تربیت دانش آموختگان کارآمد و حرفه ای جهت خدمت به کشور می باشد.