معرفی، اهداف و فعالیت ها

معرفی

استقرار دبیرخانه تحول در مرکز مطالعات به علت هم سویی استانداردها و شاخص های بسته های تحول با فعالیت های مرکز از نظر معاونت آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و تایید هیات رئیسه دانشگاه الزامی می باشد، که تحقق اهداف تحول بسته های نظام های آموزشی عالی سلامت می باشد. که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای  این برنامه به عهده دارد لذا نقش حوزه معاونت آموزشی دانشگاهها و مرکز مطالعات و آموزش پزشکی نقش پررنگ  و اثر گذار خواهد بود.

 

اهداف:

 • ارتقا کیفیت آموزش در تامین و تربیت منابع انسانی کارآمد جهت فعالیت در نظام سلامت
 • ارتقا کیفیت آموزش با نهادینه سازی اخلاق و دانش و مهارت و نگرش در دانش آموختگان دانشگاه

 

اهداف اختصاصی:

 • تشویق و ترغیب مسئولین آموزشی دانشکاه در انجام فعالیت های مرتبط با بسته
 • ارتقا آشنایی مسئولین و اعضا هیات علمی با بسته های تحول نظام آموزشی
 • ارتقا فعالیت های مرتبط با هر بسته با فعالیت های آموزشی
 • ارتقاء فعالیت های اعضای هیأت علمی و دانشجویان در راستای تحقق اهداف بسته ها هم سو با فعالیت های آموزشی
 • ارتقاء فعالیت های یاددهی یادگیری منطبق با بسته های تحول نظام آموزشی

 

وظایف:

 • برگزاری کارگاه آموزشی درراستای بسته های تحول جهت اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزشی
 • تشکیل دبیرخانه بسته های تحول
 • استقرار دبیرخانه تحول در مرکز مطالعات
 • انتخاب مدیر دبیر تحول دانشگاه
 • انتخاب کارشناس مسئول وکارشناس دبیرخانه تحول
 • تشکیل کارگروه درراستای هر یک از بسته ها با تعیین مسئول بسته
 • تشکیل کارگروه ها توسط مسئولین بسته ها با حضور اعضای هیأت علمی توانمند و علاقمند در آن حوزه
 • الزام مسئولین جهت آشنایی اعضای کمیته با فعالیت ها و اهداف بسته مربوطه
 • برگزاری نشست و جلسات با حضور معاون آموزشی و مدیر تحول و مسئولین بسته ها
 • برگزاری جلسات مسئولین بسته ها با اعضای بسته مربوطه
 • الزام مسئولین بسته ها به ارائه بازخورد هر 3 ماه یکیار به دبیرخانه تحول
 • نظارت مستمر بر عملکرد مسئولین بسته ها و گزارش به معاون آموزشی در بازه زمانی مشخص شده
 • ارائه بازخورد ازسوی معاون آموزشی به مسئولین بسته ها
 • تشویق و ترغیب اساتید در راستای انجام تحقیق و پژوهش در راستای اهداف بسته های تحول
 • ارائه گزارش به کلان منطقه و وزارت متبوع در بازه زمانی مشخص
 • ارائه بازخوردهای وزارتی به مسئولین بسته ها
 • تشویق و ترغیب مسئول واعضای بسته های تحول دارای امتیاز مناسب
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به مسئولین و اعضای بسته با نتایج نامناسب
 • ثبت فعالیت ها در سامانه مربوطه
 • تعیین کارشناس درهر یک از بسته ها با نظر مسئول بسته

شمول:

مدیر تحول دانشگاه، اعضاء و مسئولین دبیرخانه تحول و مسئولین بسته ها و اعضاء کارگروه بسته های تحول را در بر می گیرد.

 

بهره وری از نتایج:

در رفع مشکلات و چالش های آموزشی و استفاده از راهکارها درجهت ارتقاء تربیت دانش آموختگان کارآمد و حرفه ای جهت خدمت به کشور می باشد.