کمیته علمی و تشکیلات پ

کمیته اجرایی پانزدهمین المپیاد علمی 

مسئول: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

مسئول اجرایی: جناب آقای امید گرکز

کارشناس: سرکار خانم غزاله مسعودی

 

  کمیته علمی حیطه استدلال بالینی

موضوع: میکروبیوم روده و بیماریها

مسئول علمی: 

 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 

  کمیته علمی حیطه آموزش پزشکی

موضوع: کلیات آموزش پزشکی با تمرکز بر آموزش مبتنی بر محیط کار

مسئول علمی: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 

 

  کمیته علمی حیطه همگرایی علوم پایه

موضوع: پروبیوتیک ها 

مسئول علمی: 

 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 

 

  کمیته علمی حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه

موضوع: شبیه سازهای آموزشی

مسئول علمی: جناب آقای دکتر سعید ناظمی

 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 
 • عضو: 

 

  کمیته علمی حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت

موضوع: ادغام آموزش و نظام سلامت

مسئول علمی: جناب آقای دکتر رضا چمن

 • عضو: 
 • عضو: