حیطه ها، موضوع و منابع.

AWT IMAGE حیطه استدلال بالینی

 

موضوع المپیاد‌‌ در حیطه استدلال بالینی، چهار فیلد ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، جراحی، زنان) است، بنابراین رفرانس های معمول دوره پزشکی عمومی قابل استفاده می‌باشد ولی این به معنای آن نیست که سئوالات دقیقاً از متن کتب رفرانس طرح می شود.

دانشجویان عزیز در صورتی که می خواهند با مفاهیم استدلال بالینی و آزمونهای آن آشنا شوند می توانند به کتلاب استدلال بالینی نوشته دکتر علیرضا منجمی مراجعه نمایند.

estedlal balini

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه آموزش پزشکی

منابع حیطه آموزش پزشکی مرحله اول انفرادی (غربالگری)

A Practical Guide for Medical Teachers, 6th 2021

amee 78 assessment

AMEE 1199 the foundation of assessment

Basics_in_Medical_Education

Harden

The integrated curriculum in medical education-AMEE Guide No. 96

understanding medical education

UnderstandingMedicalEducationEvidenceTheoryandPractice

Basics in Medical Education_compressed (2)

منابع مفید در حیطه آموزش پزشکی

40-AMEE_Guide-Persian-Translation-Final

52-AMEE_Guide-Persian_Translation-Final

60-AMEE_Guide-Persian-Translation-Final(1)

104-AMEE_Guide-Persian_Translation-Final

105-AMEE_guide-persian_translation-final

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

منابع پیشنهادی جهت مطالعه حیطه کارآفرینی

 

دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کار آفرین

مستندات قانونی دانش بنیان

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه مدیریت نظام سلامت

منابع حیطه مدیریت نظام سلامت

 

تعارض منافع در آموزش، پژوهش و اقدامات پزشکی

مصادیق تعارض منافع

Bookshelf_NBK22942

Conflict of Interest and Medicine Knowledge, Practices, and Mobilizations by Boris Hauray  Henri Boullier  Jean-Paul Gaudillière and Hélène Michel (z-lib.org)

Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

منابع حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

a%3A1016027904865

Doing_Philosophy_A_Practical_Guide_for_S (1)

Philosophy_and_Medicine_99

Philosophy_of_Technology__An_Introduction

PS_Volume 10_Issue 20_Pages 225-249

s11019-007-9079-x

s11019-007-9080-4

نکاتی درباره ی برخی از مشخصات شیوه ی تفکر پزشکی

چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی)

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

طبق روال سال‌های قبل منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی :