برگزیدگان

 

اسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مینا طالب زاده پزشکی اول
2 خانم مژگان طالب بیدختی پزشکی دوم
3 خانم زهره اکبری جوکار پزشکی سوم

 

 اسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم آزاده مهبد پزشکی اول
2 خانم فاطمه مهدی پور پزشکی دوم
3 خانم پروین طاهری پزشکی سوم

 

 اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم المیرا نوری خشه حیران مامایی اول
2 خانم نسرین خواجوی بهداشت عمومی دوم
3 خانم خدیجه صمدی قوزولو مامایی سوم

 

اسامی نفرات برتر حیطه نوآورانه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم زهرا سادات رباطی پزشکی اول