برنامه کلاس ها.

لینک های مربوط به کلاسهای حیطه های المپیاد

 

آموزش پزشکی 

 https://www.skyroom.online/ch/shmu/medical-education

 

تفکر علمی در علوم پایه

 https://www.skyroom.online/ch/shmu/basic-medical-sciences

 

استدلال بالینی

ا  https://www.skyroom.online/ch/shmu/clinical-reasoning

 

کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

https://www.skyroom.online/ch/shmu/entrepreneurship

 

مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

 https://www.skyroom.online/ch/shmu/inter-disciplinary-studies

 

مدیریت نظام سلامت

https://www.skyroom.online/ch/shmu/olympiad-modiriat