حیطه ها، موضوع و منابع پ

 

AWT IMAGE حیطه استدلال بالینی

موضوع حیطه: میکروبیوم روده و بیماریها

estedlal balini

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه آموزش پزشکی

موضوع حیطه: کلیات آموزش پزشکی با تمرکز بر آموزش مبتنی بر محیط کار

A Practical Guide for Medical Teachers, 6th 2021

amee 78 assessment (1)

AMEE 1199 the foundation of assessment (1)

references medical education 1402

tim dornan wbl

understanding medical education

اصول روشهای ارزیابی فراگیران دکتر جلیلی

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

AWT IMAGE حیطه همگرایی علوم پایه

موضوع حیطه: پروبیوتیک ها

 

 

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

AWT IMAGE حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه

موضوع حیطه: شبیه سازهای آموزشی

 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : 

 

 

 

AWT IMAGE حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت

موضوع حیطه: ادغام آموزش و نظام سلامت​​​​​​​

توضیحاتی در خصوص حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت

موضوع ادغام یکی از تجربیات ارزشمند نظام سلامت ایران است که در بیش از سه دهه گذشته به چهره نظام سلامت ایران نسبت به سایر نظام های سلامت در دنیا وجهه اختصاصی داده است. بررسی این تجربه و همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی آن به ویژه بهره برداری درست از فرصت ها و تهدید های پیش رو باعث شده است که موضوع ادغام به عنوان یکی از اولویت های المپیاد کشوری مدنظر قرار گیرد.

در المپیاد پانزدهم، با همین رویکرد، موضوع ادغام آموزش و نظام سلامت، بعنوان اولویت اعلام شده و دیدگاه تیم فنی و علمی المپیاد، بررسی آینده پیش رو در این ادغام و استفاده بهتر از فرصت ها و همچنین کاهش اثرات ناشی از تهدیدهای این تجربه گران سنگ نظام سلامت است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده المپیاد ضمن تاکید بر تمامی ویژگی های مثبت سال های گذشته، تلاش دارد که با تاکید بر استانداردسازی فرایند و بهینه سازی آن ضمن مشارکت فکری دانشجویان و نخبگان در این موضوع مهم، بتواند پیشنهاداتی نیز برای سیاستگزاران این حوزه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سایر سازمان های مرتبط و ذینفعان موضوع در کشور داشته باشد.

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی :