دهمین جشنواره

 

حیطه های شش گانه

- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

- یاددهی و یادگیری

- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)

- مدیریت و رهبری آموزشی

- یادگیری الکترونیکی

-طراحی و تولید محصولات آموزشی