اتاق فکر

معرفی اتاق فکر:

یکی از آسیب های جدی در حوزه مدیریتی گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر در مسائل جاری و اجرایی است که به شکل روال‌مندی چندان فرصت تفکر و اندیشه نمی یابند به مسائل و مشکلات سازمان اندیشه کنند البته درخوشبینانه‌ترین حالت اگر هم فرصت این کار را بیابند در تصمیم‌گیری متکی بر تفکر منفرد چندان تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. بنابراین لازمه عبور از این چالش ایجاد ساختاری است که بتوان از طریق آن فکر را غنی و بارور ساخت. مدیران می‌توانند با بهره‌گیری از چنین سازه‌هایی به اداره عمومی امور بپردازند به صورتی که در تصمیم‌گیری خود با بهره گیری از خرد جمعی ضمن شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف با پیوند قدرت و دانش، خطاپذیری عملکرد و ضعف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل کاهش دهند و به سمت نوآوری و تصمیم‌گیری خلاق هدایت گردند. ماموریت اصلی اتاق فکر پشتیبانی فکری و مشاوره‌ای سیاستگذاران وتصمیم‌گیرندگان در ارائه راه‌حل های بدیع و برخاسته از تحقیق و پژوهش و آینده‌پژوهی در جهت تحقق اهداف سازمانی است. امروزه اتاق فکر بخش اصلی در سازمان‌ها است و نمی‌توان وجود آن را در سازمان به عنوان یک مکمل و یا یک ساختار فرعی در کنار سایر مراکز تصمیم‌گیر سازمان در نظر گرفت.