فرمت ارسال فرآیندها

 

به نام خدا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

فرم ارسال فرایند یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

12 لغایت 14 اردیبهشت 1397

  1. عنوان فارسی:

 

  1. عنوان انگلیسی:

 

  1. حیطه نوآوری:

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 یاددهی و یادگیری

 ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

 مدیریت و رهبری آموزشی

 یادگیری الکترونیکی

 طراحی و تولید محصولات آموزشی

  1. نام همکاران، نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمایید. (اولین نفر به عنوان نماینده مجریان محسوب  می شود – ردیف قابل افزایش است).

امضاء

میزان مشارکت

نوع همکاری

درجه دانشگاهی

سمت در این فعالیت

نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. محل انجام فعالیت:

دانشگاه                                            دانشکده      

گروه/رشته                                    مقطع تحصیلی                                 فاز                           

بیمارستان                                    بخش بالینی

  1. مدت زمان اجرا:

تاریخ شروع                

 تاریخ پایان 

 

  1. هدف کلی:

 

  1. اهداف ویژه/ اهداف اختصاصی:

 

  1. بیان مساله (ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید):

 

     10- مرور تجربیات و شواهد خارجی (با ذکر رفرنس):

 

    11- مرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرائی این نوآوری در دانشگاه و کشور بطور کامل ذکر و رفرنس ذکر شود):

 

   12- شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را بنویسید (آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی):

 

 13- اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید:

 

 14- شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته را به انگلیسی بنویسید (آماده سازی، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژی، اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید):

 

 15- شیوه های تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.

 

 

16- نتایج  حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسید.

 

17- سطح نوآوری

 در سطح گروه آموزشی برای اولین بارصورت گرفته است.

 در سطح دانشکده برای اولین بارصورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه برای اولین بارصورت گرفته است.

 در سطح کشور برای اولین بارصورت گرفته است.