حیطه ها، موضوع و منابع

 

با استعانت از الطاف پروردگار متعال، ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در شهریور ماه 1393 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حیطه ها و موضوعات زیر برگزار می گردد:

حیطه های المپیاد

 

استدلال بالینی: حیطه های major پزشکی عمومی

تفکر علمی در علوم پایه: ژن درمانی

مدیریت نظام سلامت: پوشش همگانی خدمات سلامت

هنر در آموزش پزشکی: جایگاه شبیه سازها، بازیها و هوش مصنوعی در آموزش پزشکی

 

منابع آزمون ششمین المپیاد


- منابع حیطه تفکر علمی در علوم پایه 

 

 Gene and Cell Therapy, Therapeutic Mechanisms and Strategies, Nancy Smyth Templeton, 2008

2-      Non-viral Gene Therapy Gene Design and Delivery, Taira, Kazunari, Kataoka, Kazunori, Niidome, Takuro

3-      Gene Therapy Protocols, Volume 1: Production and In Vivo Applications of Gene Transfer Vectors, Joseph M. Le Doux - منابع حیطه استدلال بالینی

منابع این حیطه مطابق با منابع اعلام شده در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی می باشد.

 

- منابع حیطه مدیریت نظام سلامت

 

 

- منابع هنر در آموزش پزشکی

 

Features and uses of high-fidelity medical simulations

 that lead to effective learning: a BEME systematic review*  

S. Barry Issenberg1, William C. McGaghie2, Emil R. Petrusa3, David Lee Gordon1 and Ross J. Scalese1 1 Center for Research in Medical Education, University of Miami School of Medicine, USA 2 Northwestern University Feinberg School of Medicine, USA 3 Duke University Medical Center, USA   Address for correspondence: S Barry Issenberg, MD Center for Research in Medical Education University of Miami School of Medicine P O Box 016960 (D41) Miami, FL 33101, USA Ph: 305-243-64991 Fax: 305-243-6136 Email: barryi@miami.edu

This BEME systematic review was first published as BEME Guide no 4: Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning. 2004, Dundee, UK: Association for Medical Education in Europe (ISBN 1-903934-29-X) (www.amee.org)