حیطه ها، موضوع و منابع

 

با استعانت از الطاف پروردگار متعال ، پنجمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در شهریور ماه 1392در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حیطه ها و موضوعات زیر برگزار می گردد:

حیطه های المپیاد

علوم بالینی: حیطه های major پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، زنان، جراحی)

علوم پایه: سوء مصرف مواد

مدیریت: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت 

نوآورانه بخش جانبی المپیاد: هنر در آموزش پزشکی 

 

منابع آزمون پنجمین المپیاد


- منابع حیطه تفکر علمی در علوم پایه


The neurobiology of addiction                                        james D. Stoehr

Molecular Biology of Drug Addivtion                                 Rafael Maldonado

Drug Addiction From Basic Research to Therapy               Rao S. Rapaka • Wolfgang Sadée
- منابع حیطه استدلال بالینی

منابع این حیطه مطابق با منابع اعلام شده در کوریکولوم دوره پزشکی عمومی می باشد.


- منابع حیطه مدیریت نظام سلامت


Making Health policy           Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt

Evidence and Healthy Public Policy: Insights from Health and Political Sciences

Patrick Fafard

- Evidence-based Healthcare 

How to make Health policy and management Decisions

J. A. Muir GrayCBE

-Evidence-Based Policymaking:

What is it? How does it work? What relevance for developing countries?

Sophie Sutcliffe and Julius Court Overseas Development Institute

Public health

-Evidence-based health policy: three generations of reform in Mexico

Julio Frenk, Jaime Sepْlveda, Octavio Gَmez-Dantés, Felicia Knaul

BioMed Central                      Health Research Policy and Systems

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 10: Taking equity into consideration when assessing the findings of a systematic review

Andrew D Oxman*1, John N Lavis2, Simon Lewin3 and Atle Fretheim4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed Policymaking in health 11: Finding and using evidence about local conditions

Simon Lewin*1, Andrew D Oxman2, John N Lavis3, Atle Fretheim4, Sebastian Garcia Marti5 and Susan Munabi-Babigumira6

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 12: Finding and using research evidence about resource use and costs

Andrew D Oxman*1, Atle Fretheim2, John N Lavis3 and Simon Lewin4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 13: Preparing and using policy briefs to support evidence-informed policymaking

John N Lavis*1, Govin Permanand2, Andrew D Oxman3, Simon Lewin4 and Atle Fretheim5

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 14: Organising and using policy dialogues to support evidence-informed policymaking

John N Lavis*1, Jennifer A Boyko2, Andrew D Oxman3, Simon Lewin4 and Atle Fretheim5

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 15: Engaging the public in evidence-informed policymaking

Andrew D Oxman*1, Simon Lewin2, John N Lavis3 and Atle Fretheim4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 16: Using research evidence in balancing the pros and cons of policies

Andrew D Oxman*1, John N Lavis2, Atle Fretheim3 and Simon Lewin4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 17: Dealing with insufficient research evidence

Andrew D Oxman*1, John N Lavis2, Atle Fretheim3 and Simon Lewin4

Guide

SUPPORT Tools for Evidence-informed Policymaking in health 18: Planning monitoring and evaluation of policies

Atle Fretheim*1, Andrew D Oxman2, John N Lavis3 and Simon Lewin4

Introduction

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP)

John N Lavis*1, Andrew D Oxman2, Simon Lewin3 and Atle Fretheim4

Guide  

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 1: What is evidence-informed policymaking?

Andrew D Oxman*1, John N Lavis2, Simon Lewin3 and Atle Fretheim4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 2: Improving how your organisation supports the use of research evidence to inform policymaking

Andrew D Oxman*1, Per Olav Vandvik2, John N Lavis3, Atle Fretheim4 and Simon Lewin5

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 3: Setting priorities for supporting evidence-informed policymaking

John N Lavis*1, Andrew D Oxman2, Simon Lewin3 and Atle Fretheim4


Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 4: Using research evidence to clarify a problem

John N Lavis*1, Michael G Wilson*2, Andrew D Oxman3, Simon Lewin4 and Atle Fretheim5

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 5: Using research evidence to frame options to address a problem

John N Lavis*1, Michael G Wilson2, Andrew D Oxman3, Jeremy Grimshaw4, Simon Lewin5 and Atle Fretheim6

Guide

SUPPORT Tools for Evidence-informed Policymaking in health 6: Using research evidence to address how an option will be implemented

Atle Fretheim*1, Susan Munabi-Babigumira2, Andrew D Oxman2, John N Lavis3 and Simon Lewin4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 7: Finding systematic reviews

John N Lavis*1, Andrew D Oxman2, Jeremy Grimshaw3, Marit Johansen4, Jennifer A Boyko5, Simon Lewin6 and Atle Fretheim7

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 8: Deciding how much confidence to place in a systematic review

Simon Lewin*1, Andrew D Oxman2, John N Lavis3 and Atle Fretheim4

Guide

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 9: Assessing the applicability of the findings of a systematic review

John N Lavis*1, Andrew D Oxman2, Nathan M Souza3, Simon Lewin4, Russell L Gruen5 and Atle Fretheim6