نهمین جشنواره

 

حیطه های شش گانه

- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

- روشها و تکنیک های آموزشی

- سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

- مرجعیت رهبری و مدیریت آموزشی

- مشاوره و راهنمایی و فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

- محصولات آموزشی