برگزیدگان

 

نفرات برتر چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مرحله درون دانشگاهیاسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مژگان طالب بیدختی پزشکی اول
2 خانم فاطمه مهدی پور بالاگفشه پزشکی دوم
3 خانم مینا دولت زاده پزشکی سوماسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 آقای کسری کوثر پزشکی اول
2 خانم پروین طاهری پزشکی دوم
3 خانم سحر صفری مرجان پزشکی سوماسامی نفرات برتر حیطه نوآورانه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم زهرا سادات رباطی پزشکی اول
2 خانم خدیجه صمدی قوزولو مامایی دوم
3 خانم آزاده مهبد پزشکی سوماسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم سیده مریم صادقیان مطهر اتاق عمل اول
2 خانم سیده مطهره موسوی نیا اتاق عمل دوم
3 خانم افسانه ممتاز پزشکی سوم