شرح وظایف

 

 آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور    95/12/15

 

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 

1- تهیه برنامه عملیاتی مرکز با مشارکت همکاران واحدهای تابعه مرکز

2- پیگیری توسعه کمی وکیفی رشته های علوم پزشکی جدید متناسب با نیاز جامعه و با درخواست گروههای آموزشی

3- طراحی شیوه های نوین آموزش پزشکی

4- برگزاری کارگاههای آموزشیMedical Education  بر اساس نیازسنجی

5- جلب مشارکت افراد علاقه مند به آموزش پزشکی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاهها

6- تشکیل جلسات به صورت سخنرانی با محوریت موضوعات آموزش پزشکی هر سه ماه یکبار

7- برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز اعضاء هیأت علمی مانند زبان، کامپیوتر، مقاله نویسی اطلاع رسانی و . . .

8- حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش

9- مشارکت فعال در کنگره های کشوری آموزش پزشکی با حضور همکاران و ارائه مقالات مرتبط

10- بازنگری برنامه های آموزشی و تدوین Course plan، Lesson plan، Logbook کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه با همکاری گروههای آموزشی مربوطه

11- سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی

12- ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی

13- ایجاد سیستم قوی و کارآمد ارزشیابی مداوم برنامه های آموزشی در گروهها

14- انجام نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

15- نظارت بر فعالیتهای آموزشی و اجرایی مرکز مهارتهای بالینی  Skill lab

16- تقویت و فعال نمودن EDO دانشکده های تابعه دانشگاه

17- برگزای جلسات ماهیانه با مسئولین EDO دانشکده های تابعه و مسئولین واحدهای مراکز

18- تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقمند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

19- جذب و تقویت دانشجویان استعداد درخشان

20- برگزاری سالیانه جشنواره شهید مطهری با همکاری سایر مدیریت های معاونت آموزشی

21- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی