کارگروه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر سعید ناظمی