مدیریت دفتر

 

دکتر سارا سعیدنیا

دکتری Ph.D علوم تشریح

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

پست الکترونیکی: 

تلفن: 32395054-023   نمابر: 32394800-023