کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر رضا جعفری