برگزیدگان

 

نفرات برتر سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مرحله درون دانشگاهیاسامی نفرات برتر حیطه علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 آقای کسری کوثر پزشکی اول
2 خانم مژگان طالب بیدختی پزشکی دوم
3 خانم فاطمه مهدی پور بالاگفشه پزشکی سوماسامی نفرات برتر حیطه اخلاق پزشکی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم آزاده مهبد پزشکی اول
2 خانم نگار فسایی پزشکی دوم
3 خانم سحر صفری مرجان پزشکی سوم