کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهدی میرزایی