کارشناسان مرکز

 

          

 

دکتر محدثه محمودی صابر

دکتری نانوفناوری دارویی

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

        

    

امید گرکز

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   

      

 

مریم یوسفی

کارشناس حقوق

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

غزاله مسعودی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

       

 

ساناز حاج حسنی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی