کارشناسان مرکز

 

          

 

دکتر محدثه محمودی صابر

دکتری نانوفناوری دارویی

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

        

        

امید گرکز

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   

           

 

مریم یوسفی

کارشناس حقوق

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

        

غزاله مسعودی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

       

ساناز حاج حسنی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی