مدیریت دفتر

 

مهری دلوریان زاده

کارشناس ارشد تغذیه

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت

پست الکترونیکی: 

تلفن: 32361718-023   نمابر: