کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر سیدجمال اشرفی