کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته

مسئول کارگروه: جناب آقای دکتر امین گلاب پور