کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهدی عبادی