کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

مسئول کارگروه: سرکار خانم دکتر فاطمه عسگریان