دفاتر توسعه آموزش

معرفی، اهداف و فعالیت ها

دفاتر توسعه آموزش پزشکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات می باشد که در راستای ارتقا کیفی آموزشی دانشکده های مربوطه با هماهنگی و همکاری مرکز مطالعات و حداقل با چهار زیر کمیته برنامه ریزی، ارزشیابی، توانمند سازی و کمیته توسعه دانشجویی و .... در این دانشگاه فعالیت می نماید.

 

هدف کلی:

ارتقا فعالیت های مرکز مطالعات در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه

 

اهداف اختصاصی:

  • بهبود روش های نظارت
  • بهبود فعالیت های دفاتر توسعه
  • ترویج ارتباط موثر با دفاتر توسعه
  • بهبود روش های تدریس و ارزشیابی و فعالیت های دفاتر توسعه با ایجاد رقابت صحیح

 

وظایف:

  • تعیین روش و مدت ارزیابی
  • ارائه بازخورد به دفاتر توسعه
  • تشکیل مستمر جلسه با مدیران دفاتر توسعه طبق بازه زمانی تعریف شود.
  • ارسال اطلاعات دریافتی وزارت به مدیران دفاتر توسعه

 

مشمول:

کلیه دفاتر توسعه زیر مجموعه دانشگاه اعم از دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی می باشد.

 

بهره وری از نتایج:

در جهت رفع چالش ها و مشکلات آموزشی و ارتباط با مسئولین ذیربط در راستای حل مشکلات دریافت امتیاز اعتباربخشی