اهداف، رسالت، شرح وظایف

 

آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور    95/12/15

 

 

اهداف کلی:

  • ارتقاء کمی و کیفی فرایند یاددهی و یادگیری، برنامه ها و کوریکولوم ها  و کسب جایگاه مناسب فعالیتهای آموزشی در بین دانشگاههای کشور
  • ارتقاء کمی و کیفی آموزش مجازی و کسب جایگاه مناسب در انجام فعالیت های مرتبط با آموزش مجازی

 

اهداف اختصاصی:

- رشد و ارتقاء اعضای هیئت علمی در زمینه های آموزش پزشکی تخصصی و عمومی

- افزایش میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در جهت ارتقاء کیفی آموزش

- رشد و ارتقاء اعضای هیئت علمی در جهت انجام پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و نوآورانه)

-ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری در حوزه معاونت آموزشی

-توسعه روشهای نوین تدریس و ارزشیابی استاندارد در همه سطوح

- ارتقاء کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی

- بهینه سازی فرآیند ارزشیابی فراگیران در حیطه های شناختی، مهارتی، نگرشی و صلاحیت و توانمندی دانشجویان

- ارتقاء فعالیت دفاتر توسعه و گسترش ارتباط از طریق دفاتر با دانشکده ها

- توسعه روشهای تدریس و ارزشیابی در آموزش مجازی

- ترویج اخلاق و رفتار حرفه ای در تمام سطوح در دانشگاه

- ارتقاء روشهای آموزش و ارزشیابی بالینی بر اساس استانداردها و روشهای نوین

- بهبود تجهیزات و امکانات مرکز مهارتهای بالینی در جهت ارتقاء آموزش

- ترویج و بهبود استفاده از پتانسیل های بالقوه و بالفعل اساتید و دانشجویان در جهت ارتقاء آموزش

- ترویج استفاده از پتانسیل ها و راهکارهای دانشجویی در جهت ارتقاء آموزش

- توسعه و بهینه سازی آموزش در ابعاد مختلف در جهت آموزش پاسخگو

 

 

شرح وظایف

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

در قالب کمیته ها و واحدهای زیر مجموعه تعریف شده است.