توسعه آموزش دانشجویی

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

در تمامی جوامع، سهم عمده ای از برنامه ریزی ها و تلاش ها به پرورش نیروی جوان و آموزش آنها در راستای اهداف خرد و کلان جامعه معطوف می گردد جامعه ی موفق، جامعه ای خواهد بود که نه تنها در آموزش صحیح نیروهای جوان خود موفق باشد، بلکه در کنار آن بتواند از نظرات آنها، که قطعا متاثر از تغییر نسل و نگرش است، بهره جسته و به شکل مناسبی زمینه مشارکت آنان را در انجام فعالیت ها فراهم آورد.  در این راستا کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی تلاش می کند تا زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، بستری را برای مشارکت فعال و دائم دانشجویان در تمامی مسائل مربوط به فرآیندهای آموزشی دانشکده و تحقیق و تفحص مرتبط با امور آموزشی فراهم آورد. این کمیته متشکل از دانشجویان علاقمند و بدون محدودیت رشته و دانشکده، متعهد به اخلاق پژوهشی و پایبند به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی می باشد و درراستای رسالت کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات دانشگاه فعالیت می نماید.