توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم

مسئول بسته: آقای دکتر احمد خسروی

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
  • سیاست 12: تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • دانشگاه های علوم پزشکی گذار خود را به دانشگاه های نسل سوم طی می کنند.
  • جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور تبیین می گردد.
  • وابستگی دانشگاه های علوم پزشکی به بودجه های دولتی به حداقل می رسد.