آموزش پزشکی پاسخگو و عدالت محور

مسئول بسته: آقای دکتر حسین ابراهیمی

 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
  • سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • انطباق برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش
  • تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه
  • با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و  ...
  • شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در سطوح ملی، منطقه ای و استانی
  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی