توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

مسئول بسته: آقای دکتر مهدی خاکساری

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 3: توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
  • سیاست 8: بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 11: خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • طراحی کوریکولوم های نوین متناسب با نیازهای کشور
  • بازنگری کوریکولوم های موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرایط امروز کشور
  • بازنگری در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندی ایشان در ارائه خدمات جامعه نگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده
  • طراحی الگوهای نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور برای رفع نیاز مراکز ارائه خدمات سلامت