بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسئول بسته: آقای دکتر سیدشاهرخ آقایان

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 7 : نهادینه سازی اخلاق حرفه ای

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • تدوین الزامات ساختاری و برنامه های به منظور اعتلای اخلاق حرفه ای
  • تدوین شاخص های تحقق اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی
  • تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه ای
  • شفاف سازی وظایف و اختیارات حوزه های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای
  • طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای
  • ارتقای دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها در زمینه اخلاق حرفه ای از مجرای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک